ស្ដីពីការលូតលាស់របស់កូនតើលោកអ្នកមានការបារម្ភអ្វីឬទេ?         ចំពោះឪពុកម្ដាយឬអ្នកអាណាព្យាបាលដែលចិញ្ចឹមកូននៅជប៉ុន

【クメール語版 / Khmer】(PDF:2.4MB)

クメール語表紙.png

【クメール語/Khmer・日本語/Japanese 併記版】(PDF:5.4MB)

クメール語・日本語併記版.png

リーフレット【クメール語版 / Khmer】(PDF:1170KB)

22_0613 クメール語リーフレット画像.PNG